Home > Maidir le Cill Chainnigh > Daoine > Údarás Áitiúil
In English

 

Údarás Áitiúil

Údarás Áitiúil

Bardas Buirge Chill ChainnighBardas Buirge Chill ChainnighIs os cionn na n-áirsí sa Tholsel sa tSráid Ard atá seomra an Bhardais; ba é Séamas I a chéadbhronn cairt na cathrach air i 1609. Ó shin i leith bhí comhairle dhá dhuine dhéag Méara, Seanóir agus Comhairleoirí a dhéanann cinnidh maidir le pleanáil, le seirbhísí, le bóithre, le sláintíocht agus le tithíochta maoinithe ag rátaí.

Iontaobhas Cathartha Chill Chainnigh

Tá cónascadh d'údaráis agus de ghnóthaí áitiúla ann a chuireann airgeadú ar fáil do thionscadail mhóra de chineál cathartha lena n-áirítear Teach Butler agus Páirc Scanlan (raon reatha faoin spéir agus páirceanna peile uile-aimsire). D'eascair sé as smaointe Cheardlanna Dearadh Chill Chainnigh a bhí an tsúil chun tosaigh acu agus a bhí chun tosaigh freisin maidir le héiteas oidhreachta na cathrach a choinneáil don phobail iomláin.

Cumann Tráchtála Chill Chainnigh

Is eagraíocht an cumann a ritheann pobal gnó na cathrach chun leasanna na dtrádálaithe agus an lucht gnó a chur chun cinn. I dteannta Bhord Fiontar Chontae Chill Chainnigh agus an Grúpa Kilkenny People bhunaigh siad na Gradaim nuálacha Cill Chainnigh um Fheabhas i 1996.

Coiste Straitéiseach Margaíochta Chill Chainnigh

Ar aon dul le Grúpa Iontaobhas Cathartha Chill Chainnigh tá grúpa Straitéise Margaíochta Chill Chainnigh ar cónaidhm í de réimse leathan leasanna - tionscal, rialtas áitiúil agus an Bord Fiontraíochta. Is í an aidhm atá ag an straitéis mhargaíochta Cill Chainnigh a chur chun cinn i ngach áit mar cheann scríbe turasóireachta agus infheistíochta isteach trí aon íomhá chomhtháite amháin de Chill Chainnigh atá so-aitheanta ar an bpointe a chur chun cinn. Chuige sin táthar tar éis lógó a dhearadh agus táthar ag cur bailiúchán de ghrianghrafanna in alt a chéile.

Leabharlann Chontae Chill ChainnighLeabharlann Chontae Chill Chainnigh

Tá seirbhís leabharlainne Chontae Chill Chainnigh oscailte do chách agus mar chuid den líonra leabharlainne domhanda tá sé d'aidhm aici go mbeadh fáil gan teorainn ag baill na leabharlainne uile ar fhoinsí eolais agus cultúir. Cuirtear seirbhísí leabharlainne chun cinn chun an spreagadh is riachtanach chun taitneamh a bhaint as cúrsaí pobail ar bhonn gníomhach a thabhairt do shaoránaigh Chill Chainnigh agus ina theannta sin chun deiseanna taitneamhachta a sholáthar dóibh. Osclaíodh leabharlann álainn na cathrach i gCé Sheáin i 1910 agus tá sí agus an brainse i Loch Buí anois réidh le haghaidh forbairtí ollmhóra a luathóidh iad buile ar bhuile leis an teicneolaíocht eolais is deireanaí sa chaoi is go mbeidh teacht iontu ar an mórbhealach eolais i dtimpeallacht atá cairdiúil, neamhpholaitiúil agus fáilteach. Tá ballraíocht de 6000 ag na leabharlanna ag Cé Sheáin agus i Loch Buí faoi láthair - níos mó ná a thrian de dhaonra chathair Chill Chainnigh agus an cheantair máguaird.

Garda Siochána

Garda Siochána
Tá ceanncheathrú Réigiúnach an Gharda bunaithe sa chathair i mBeairic Sráid Doiminic.

Briogáid Dóiteáin Chill Chainnigh

Briogáid Dóiteáin Chill Chainnigh
Ceanncheathrú nua den chéad scoth atá ag an mBriogáid Dóiteáin; suite i mBóthar Gaol sa chathair is le haghaidh an chontae atá sí agus tógadh í de réir sainchuspóire.

BNS Leader


BNS LogoBNS

Is í seo an foras réigiúnach Leader a chlúdaíonn gleannta aibhneacha Oirdheiscirt na Bearú, na Feoire agus na Siúire. Tá BNS Teoranta freagrach as riarachán airgeadú agus chúnamh deontais an AE.

Comhairle Cheardaíochta na hÉireann

Craft Council Logo


Forbraíonn Comhairle Cheardaíochta na hÉireann ceardaíocht na hÉireann agus cuireann chun cinn í ar bhonn náisiúnta agus idirnáisiúnta. Is trí na meáin a leanas a dhéantar sin: trí réimse leathan de chláir oiliúna scileanna, trí chláir forbartha gnó i gCill Chainnigh agus ar bhonn córas for-rochtana. Trí asraon miondíola na Comhairle Cheardaíochta i Designyard, Barra an Teampaill, Baile Átha Cliath fógraíonn an comhairle an seó faisin, bronntanais agus ceardaíochta bliantúil san RDS gach Eanáir. Cuireann sí Ceardaíocht Comhaimseartha amach go margadh níos leithne freisin .i. go dtí an cnuasach de ghnóthaí ceardaíochta sa Bhreatan Mhór agus níos faide anonn. Tá ceanncheathrú na Comhairle Cheardaíochta lonnaithe i gCill Chainnigh.

An Chomhairle Oidhreachta

Heritage logo


Bunaíodh an Chomhairle Oidhreachta faoin Acht Oidhreachta 1995 mar chomhlacht neamhspleách státurraithe a bhfuil freagracht reachtúil aici polasaithe agus tosaíochtaí a mholadh chun an oidhreacht náisiúnta a aithint, a chaomhnú agus a fheabhsú.
Tá an cheanncheathrú lonnaithe in gCill Chainnigh agus is iad na trí théama a leanas atá aitheanta chun a gníomhaíochtaí a threorú go dtí an Bhliain 2000: Bailiúchán sonraí, mórtas as oidhreacht na hÉireann a chothabháil agus polasaí a mholadh agus comhairle a sholáthar. Tá foireann cheithre dhuine dhéag san oifig i gCill Chainnigh ag soláthar saineolas maidir le réimsí tábhachtacha oidhreachta.

Keep Kilkenny Beautiful

Bunaíodh an coiste i 1982 agus bíonn sé ag iarraidh timpeallacht Chill Chainnigh a fheabhsú.Tá go leor tionscadal ar fud na cathrach tugtha chun foirfeachta ag an gcoiste in imeacht na mblianta chun timpeallacht na cathrach a fheabhsú.
Chuir an chathair a hainm isteach ar Chomórtas Bhailte Slachtmhara na hÉireann le roinnt mhaith de bhlianta agus bhain sí ardmharcanna agus an iomad Gradam amach sa Chomórtas sin ar bhonn seasmhach.
Oibríonn an coiste freisin i gcomhar le hÚdaráis Áitiúla, le Gnóthaí Áitiúla agus le Grúpaí Pobail ag tabhairt faoi lear mór de thionscadail feabhsaithe ar fud na Cathrach. Is mór an díol suime don phobal áitiúil tionscadal Eanach na Páirce Nua agus is iomaí duine atá páirteach ann agus bunaíodh an KKB "Junior Committee" go háitiúil i gceantar na Páirce Nua mar áis do pháistí áitiúla. Bhí an tionscadal Eanaigh luaite i nGradaim Thimpeallacht Phobail BSL - CVI na bliana 2001 freisin.
Seo a leanas roinnt de na comórtais a d'eagraigh an Coiste:
(i) Gairdíní Príobháideacha agus Tráchtála
(ii) Ciseáin Chrochta Phríobháideacha agus Thráchtála
(iii) Comórtas Ceantar Cónaithe
(iv) Comórtas Scoile
(v) Comórtas a bhaineann le bláthbhoscaí fuinneoige, le héadain shiopaí, le háitreabh tionsclaíoch.
Go luath san Fhómhar de ghnáth a bhronntar na duaiseanna a bhaineann leis na himeachtaí sin.
Cuirtear fáilte i gcónaí roimh baill nua an choiste agus de ghnáth is ar an tríú Déardaoin de gach mí ag a hocht an chloig i Halla na Cathrach a bhíonn an cruinniú ar siúl.
Déan teagmháil le: Coiste Keep Kilkenny Beautiful
f/ch Rúnaí Oinigh, Elaine Bradshaw,
Uimh. 2 Ardán High Hayes, Cill Chainnigh
Teil: 056 7722839 Facs: 056 7765309
Ríomhphost: seanhayes@eircom.net
(Sean Hayes: 056 7721511)
In imeacht na fiche bliain atá caite fuair Cill Chainnigh an iliomad Gradam Náisiúnta.

Comhairle Contae Chill Chainnigh

Comhairle Contae Chill Chainnigh

Tá Comhairle Contae Chill Chainnigh suite san fhoirgneamh ina raibh Coláiste Chill Chainnigh nó Coláiste Sheáin tráth dá raibh; riarann sí rialtas áitiúil don Chontae agus freisin don chuid sin den chathair trasna ó Dhroichead Sheáin a chuimsíonn tithíocht, bóithre, seirbhísí sláintíochta, na healaíona agus pleanáil.

Bord Forbartha Chontae Chill Chainnigh

Is comhlacht nua Bord Forbartha Chontae Chill Chainnigh ar bunaíodh é i 2000 leis an aidhm sin go ndéanfadh sé comhtháthú ar sheachadadh seirbhísí uile do shaoránaigh Chill Chainnigh agus go bhfeabhsódh sé iad. Is tionscnamh de chuid an Rialtais é agus is é an tAire Comhshaoil Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil atá á bhrú ar aghaidh.
Clúdaíonn an téarma "seirbhísí" forbairt tionsclaíoch, forbairt áitiúil, pleanáil fisiciúil, oideachas, sláinte, seirbhísí sóisialta, talmhaíocht, timpeallacht, turasóireacht, iascaireacht agus earnálacha eile.

Bord Fiontar Chontae Chill Chainnigh

Bord Fiontar Chontae Chill Chainnigh

Bunaithe i 1993 faoi fhorálacha na reachtaíocht náisiúnta chuireann Bord Fiontar Chontae Chill Chainnigh fiontair agus forbairt i gcathair agus i gcontae Chill Chainnigh chun cinn go háirithe micrea-fhiontair ina bhfuil níos lú ná deichniúir fostaithe. Go dáta bhí baint aige le cúnamh deontais a chur ar fáil do 218 dtionscadail, cheadaigh sé £1,803,108.00 agus chruthaigh sé 320 jab lánaimseartha; chomh maith leis sin bhunaigh sé an t-aonad goradán gnó in Ionad Gnó na Mainistreach.

Turasóireacht Chill Chainnigh

Bunaíodh Turasóireacht Chill Chainnigh i 1998 mar eagraíocht mhargaíochta chun riaradh ar riachtanais turasóireachta i gCill Chainnigh. Is í an bunaidhm atá aige Cill Chainnigh a chur chun cinn mar cheann scríbe turasóireachta, ceann scríbe den scoth atá spreagúil agus difriúil.
Eagraíocht dinimiciúil agus forásach is ea Turasóireacht Chill Chainnigh agus tá sé d'aidhm aici na buanna atá ag Cill Chainnigh ó nádúir a chur chun fónaimh bhrabúsaigh agus comhdhálacha a tharraingt go dtí Cill Chainnigh, líon na cuairteoirí a thagann go dtí an contae álainn a mhéadú agus níos mó cuairteoirí a spreagadh chun taitneamh a bhaint as Cill Chainnigh i rith na bliana.

Cill Chainnigh um Fheabhas

Bunaithe i 1996 ceapadh na gradaim Chill Chainnigh um Fheabhas chun onóir a thabhairt do ghnóthaí sárchumasacha atá i gCill Chainnigh cheana féin agus chun iad a chur chun cinn. Bronnadh gradaim sna catagóirí Turasóireacht, Tionscal na Déantúsaíochta, Miondíol agus Seirbhís agus bronnadh gradam speisialta do chuideachta nó do dhuine aonair a léirigh sárchumas amach is amach agus de barr a c(h)áil féin a chuir dea-chlú thráchtáil agus thionscal Chill Chainnigh chun cinn.

Dún Mhic Stiofáin

Is ceanncheathrú an 30ú Cathlán Coisithe í Dún Mhic Stiofáin (Cill Chainnigh) ar de bhunadh cheantar Chill Chainnigh idir 300 agus 400 den phearsanra atá ann agus a bhfuil suas le 30 dá chuid phearsanra ar sheirbhís thar lear le Misin Mhonatóireachta na NA nó an AE sa Liobáin, sa Chipir agus sna críocha ina raibh an Iúgslaiv tráth den saol.

Cuideachta Forbartha Tionsclaíchí Chill Chainnigh Teo.

Is eagraíocht neamhbhrabúsach phobail í a bhfuil sé d'aidhm aici an leas tionsclaíoch sa chathair a chur ar aghaidh agus Cill Chainnigh a mhargadh agus a chur chun cinn mar láthair tionsclaíoch den scoth. Ról eile atá aici forbairt mhonarchan tosaí a airgeadú agus a bhainistiú.

Líonra Ghníomh Pobail Chill Chainnigh (LGPCC)

Bunaíodh i 1994 é chun cur i gcoinne imeallú agus eisiamh i gCill Chainnigh. Is é an ról atá ag LGPCC a chinntiú gur féidir struchtúir agus próisis a chur ar bun sa chaoi is go mbeifear in ann freagairt leanúnach a chur chun cinn chun dul i ngleic leis an eisiamh sóisialta seachas bheith ina ghníomhaire seachadta ar son cláir agus seirbhísí.
Is iad na hearnálacha geografacha a n-oibríonn LGPCC leo, Cúirt Ó Loughlin, Plás an Easpaig Birch, Clós na Páirce Nua agus LARC. Ar na grúpaí atá i gceist tá an lucht siúil agus an grúpa leas míchumais. Ar na tionscadail sonracha a forbraíodh i gcomhar le gníomhaireachtaí eile tá: Óige Chill Chainnigh Lynx, Tionscadal Cúram Páiste Chill Chainnigh, Líonra Ban Chill Chainnigh

Kilkenny County Council, County Hall, John Street, Kilkenny
Tel: +353 (0) 56 7794000 | Fax: +353 (0) 56 7794004 | Email: info@kilkennycoco.ie | Emergency outside office hours: : 1890 252 654
irl - About Us | irl - Privacy | irl - Feedback | irl - Disclaimer