In English

 

BunscoileannaBunscoil na Toirbeacha


Bhunaigh beirt siúracha na dToirbeacha Isabella Mc Loughlin agus Catherine Meighan an scoil i 1800. Ó shin i leith chuaigh an scoil ó neart go neart ag soláthar oideachas den scoth do pháistí chathair Chill Chainnigh.
Is í príomhaidhm na scoile é a chur ar chumas gach páiste an spiorad iomlán, na mothúcháin agus an inniúlacht acadúil atá ann/inti a thabhairt chun foirfeachta i dtimpeallacht ina bhfuil cion agus urraim ar fáil.

Scoil Sinsearach Naomh Seán

An scoil atá ann faoi láthair bunaíodh í i 1994. Cuirtear béim mór ar fiúntas rannpháirteachais i ngach cineál spóirt lena n-áirítear iománaíocht, camógaíocht, peil ghaelach, sacar, cispheil, eitpheil, leadóg, badmantan, snámh agus lúthchleasaíocht.Is dlúthchuid den churaclam an ceol; tugtar teagasc san fhliúit Shasanach, sa veidhlín agus sa dordveidhil.

Scoil Naomh Cainneach


Bunaíodh i 1982 í tar éis do thrí iarscoil pharóiste a nascadh féin le chéile in aon scoil nua amháin. Is comhordaitheoir Scoil Naomh Cainneach den Chór Náisiúnta Páistí i gceantar Chill Chainnigh agus is gné tábhachtach den churaclam an ceol, idir cheol córúil agus cheol uirlise. Spreagtar na páistí chun bheith páirteach san iliomad gníomhaíochtaí éagsúla spóirt a bhíonn ar siúl sa scoil.

Scoil Sóisearach Naomh Seán. (Scoil an Locha)


Is scoil leithleach í Scoil Sóisearach Naomh Seán sa mhéid is gurb í an t-aon scoil amháin sa chathair a riarann go sonrach ar riachtanais pháistí an-óg .i. naonáin shóisearacha go dtí an dara rang.
Is é éiteas na scoile timpeallacht a chothú ina bhfuil "School is an extension of the home" sa chaoi is go mbeidh daltaí in ann scileanna a fhoghlaim agus an inniúlacht iomlán atá iontu a thabhairt chun foirfeachta i dtimpeallacht ina bhfuil cion agus urraim ar fáil.

Kilkenny School Project


Le hoscailt na bunscoile nua i gCill Chainnigh i mí Mheán Fómhair 1987 tugadh rogha eile do thuismitheoirí maidir le bunoideachas a chur ar a gcuid páistí.
Grúpa tuismitheoirí a thuig an gá a bhí le scoil chomhoideachais, ilchreidmheach faoi stiúir tuismitheoirí i gceantar Chill Chainnigh a bhunaigh an scoil le cead ón Aire Oideachais.

Scoil Múnla


Tá an bunscoil chomhoideachais seo faoi stiúir Eaglais na hÉireann.
Tá dáta bunaidh de 1856 luaite leis agus athshuiteáladh i bhfoirgneamh nua scoile í i bpáirc Choláiste Chill Chainnigh i 2000.

Scoil Phadraig Naofa De La Salle


Bunaíodh í i 1888. Is í príomhaidhm na scoile a fhad is a fhanann an páiste faoina cúram a chinntiú go mbíonn sé/sí slán agus sásta agus forás air/uirthi ní hamháin ón taobh acadúla de ach ó thaobh carachtair freisin. Is iad iománaíocht, peil ghaelach agus sacar na príomhghníomhaíochtaí agus rug an scoil Craobh Pheile an Chontae léi cúig uaire i ndiaidh a chéile, curiarracht dosháraithe. Tá sé de phribhléid ag an scoil go bhfuil a ceolfhoireann féin aici.

Bunscoil C.B.S.


Bunaithe i 1953 agus lonnaithe i Sráid Stiofáin. Is é mana na scoile "All different all equal". Cuireann an scoil béim faoi leith ar spórt agus ar araíonacht.
Thug an scoil faoi roinnt tionscadail shuimiúla

Gaelscoil Osraí


Osclaíodh Gaelscoil Osraí i 1984 ag eascairt as éileamh ar oideachas Lán-Ghaelach ina mbeadh na hábhair go léir á múnadh trí Ghaeilge. Bhí méadú seasta ar líon na ndáltaí sa scoil agus anois tá nach mór 300 ann. Táimid ag baint sult as an saoil inár scoil úrnua dhá sheomra ranga dhéag.

 

Bunscoil Naomh Eoin le Dia

Bunaithe i 1886 tá Bunscoil Chailíní Naomh Eoin le Dia lonnaithe i Sráid Nua Uachtar, Cill Chainnigh. Tá 18 múinteoir lánaimseartha sa scoil, Príomhoide, Múinteoir Feabhais agus 371 daltaí.
Admhaíonn an fhoireann go bhfuil oideachas le haghaidh fóillíochta ina ghné tábhachtach d'fhoirmiú an pháiste agus dá bhrí sin cuirtear deiseanna breise ar fáil do dhaltaí chun a spéiseanna pearsanta a chur chun cinn. Orthu siúd tá: Snámh, Cispheil, Camógaíocht, Peil Ghaelach, Lúthchleasaíocht agus Cluichí Pobail.

Kilkenny County Council, County Hall, John Street, Kilkenny
Tel: +353 (0) 56 7794000 | Fax: +353 (0) 56 7794004 | Email: info@kilkennycoco.ie | Emergency outside office hours: : 1890 252 654
irl - About Us | irl - Privacy | irl - Feedback | irl - Disclaimer