In English

 

Iarbhunscoileanna

Is fócas é Cill Chainnigh d'oideachas dara leibhéil sa réigiún agus tá roinnt iarbhunscoileanna sa chathair. Tá na scoileanna chun tosaigh i gcur chun cinn TFC agus infheistíodh sciar mhaith den €1,3000,000 ar airgeadú duaise chathair-an-eolais é san oideachas.

Is éard a bhí sa tionscnamh Chill Chainnigh TE 2000 sraith de thionscadail TFC a thug scoileanna uile na cathrach fúthu a raibh sé d'fhócas acu bealaí cruthaitheacha agus nuálacha a aimsiú chun TFC a tháthú leis an gcuraclam agus dá chionn sin dul i gcionn ar na rannpháirtithe. Chuimsigh na tionscadail sin úsáid logadh sonraí sna hábhair eolaíochta, comhtháthú TFC sa chlár idirbhliain agus úsáid ilmheán chun imeachtaí cáiliúla stairiúla a chur i láthair.

Rinne Centre for Research in IT in Education, Coláiste na Trinóide (CRITE)measúnú ar na tionscadail uile. Aithníodh go raibh an easpa tacaíochta teicniúla ar cheann de na príomhchonstaicí a thángthas uirthi agus i 2001 bhunaigh agus mhaoinigh Ré-an-Eolais Chill Chainnigh agus Scoileanna Chill Chainnigh tacaíocht teicniúil do na scoileanna.

An Clochar Loreto

Cuireann an scoil fealsúnacht chun cinn ina aithnítear grá, saoirse, ceart, dáiríreacht agus ríméad agus ina nochtar iad, fealsúnacht ina bhfuil glacadh le daoine óga agus ina gceadaítear dóibh taithí a fháil ar chleachtadh freagrachta cuí. Bhí an Clochar Loreto rannpháirteach sa Chomórtas "Spin a Web" agus bhí rath air. Bíonn an scoil gafa le hacaí agus le díospóireacht freisin. Sa tionscadal SIP de chuid na scoile imscrúdaíodh úsáid logadh sonraí sna hábhair eolaíochta.
Tá na múinteoirí eolaíochta i Meánscoil Loreto ag cur modheolaíocht múinteoireachta chun cinn sa Bhitheolaíocht, sa Chimic agus sa bhFisic ag baint úsáid as trealamh logadh sonraí. Tá an trealamh in úsáid freisin le haghaidh obair phraiticiúil/thrialach sa rang agus bíonn deis ag na mic léinn úsáid a bhaint as in obair thionscadal.

Meánscoil na Toirbhearta

Bhunaigh grúpa de shiúracha na Toirbhearta an scoil i gCill Chainnigh i 1880; I dtosach báire bhí an scoil suite i Sráid Shéamais agus ansin bhog sí isteach i bhfoirgneamh nua a bhí tógtha lena haghaidh i Loch Buí i 1985. Roinneann tuismitheoirí, múinteoirí agus daltaí fís Chríostaí den saol atá bunaithe ar "equality, partnership, quality, accountability and pluralism". Cuireann an scoil léiriú ceoil i láthair gach bliain i gcomhar le Coláiste Naomh Ciarán.

Tá múinteoirí ó Mheánscoil na Toirbhearta ag comhtháthú TFC le Clár na hIdirbhliana. Clúdaíonn an clár seo réimse leathan d'ábhair lena n-áirítear Gaeilge, Béarla, Bitheolaíocht, Fraincis, Spáinnis, Reiligiún, Stair, Tíreolaíocht agus tabharfaidh fionnachtana an tionscadail leid faoi cad é an modh ab fhearr TFC a chur ar chlár na hIdirbhliana mar sainchuid de.
An chaoi a bhfuil an seomra ranga tionscadail deartha tá an múinteoir in ann rang "chalk and talk" traidisiúnta a chomhtháthú le TFC. Bhí daltaí agus múinteoirí araon an-tógtha le cur chun cinn na gclár éagsúla. Is é Jerry O'Dwyer comhordaitheoir an tionscadail agus is eisean a bhí gníomhach i gcur chun cinn an tionscadail.

Gairmscoil Chathair Chill Chainnigh

Is í aidhm na scoile buanna uile na ndaltaí a aithint agus a spreagadh. Scoil chomhoideachais atá inti agus cuirtear an bhéim ar ábhair ghairmiúla agus ar spóirt. Is é mana na scoile "Ad Totem Persona" a aistrítear mar "For the whole person". Bhí an scoil rannpháirteach i roinnt clár oideachais a bhí dírithe ar lucht luathfhágála scoile.
Ba é príomhfhócas an tionscadail TFC cur chun cinn ionad acmhainne TFC do pháistí faoi mhíbhuntáiste ó thaoibh oideachais. Táthar ag táthú TFC leis an gcuraclam trí chéile nuair is féidir chun cabhrú le mic léin sa chéad agus sa dara bliain chun litearthacht, uimhirtheacht agus leibhéil inspreagtha tríd is tríd a ardú. Ceapadh cúntóir ranga TE chun cabhrú le seachadadh tionscnaimh TFC sa seomra ranga.

Coláiste Naomh Ciarán

Bunaíodh i 1782 é agus ba é an "first Catholic School in the Kingdom" a d'oscail a dhoirse i ndiaidh do pharlaimint Grattan faoiseamh ó na bpéindlíthe a dhamhachtain sa bhliain chéanna. Ag teacht le haidhmeanna lucht a bhunaithe is é a bhíonn an coláiste ag iarraidh a tháirgeadh: "an educated, committed, Catholic laity, keeping in mind its particular role in promoting strong Christian values." Tá cáil ar an gcoláiste mar ionad cothabhála iománaíochta agus tá campas for-rochtana ag Ollscoil na hÉireann Má Nuad i gColáiste Naomh Ciarán.
Tá dhá thionscadal nuálacha TFC tugtha chun críche ag múinteoirí agus ag mic léinn idirbhliana Choláiste Naomh Ciarán. "Kilkenny Then & Now" teideal an chéad thionscadal, tionscadal ilmheán dírithe ar stair Chill Chainnigh ag breathnú ar a hoidhreacht ailtireachta agus seandálaíochta. Ar na hábhar a clúdaíodh bhí Ceol, Staidéar Ríomhaire, Líníocht Teicniúil, Stair Áitiúil agus Béarla agus ba é an toradh a bhí ar an saothar sin suíomh idirlín, foilseachán clóite, dlúthdhiosca agus físeán. Ba é an dara tionscadal dá gcuid

Meánscoil Chill Chainnigh

Is scoil caitliceach i gCill Chainnigh Scoil na mBráithre Críostaí agus is é 1860 bliain a bunaithe. Is é fealsúnacht na scoile "Prepare a young person as a Christian and as a modern citizen in modern Ireland". Bíonn an Scoil ag iarraidh leibhéal ard acadúil a bhaint amach agus is iad Iománaíocht, Peil Ghaelach, Díospóireacht, Cispheil, Ceol, Aisteoireacht agus Dráma na rudaí is mó a gcuirtear spéis iontu seachas sin. Tá brainse de "Amnesty International" sa scoil agus i gcomhar le meánscoil Loreto reáchtáiltear i dteannta le léirithe eile dá cuid, seó ceoil gach dara bliain.

Tá dianstaidéar á dhéanamh ag Meánscoil CBS ag iarraidh bealaí a aimsiú le go mbeidh TFC ina shainchuid de mhúinteoireacht teangacha iasachta. Faoi láthair tá mic léinn agus múinteoirí ag imscrúdú an leas is féidir a bhaint as bogearraí teanga Fraincise agus Gearmáinise bunaithe ar CD-ROM i dtimpeallacht ríomhaire líonraithe. Tabharfar faoi thionscadail físchomhdhála agus ríomhphoist ar bhonn comhoibritheach le scoileanna páirtithe ón bhFrainc agus ón nGearmáin.

Coláiste Chill Chainnigh

Cuireann Coláiste Chill Chainnigh scolaíocht ar fáil d'earnáil phrotastúnach an phobail ach tá sé oscailte freisin do chreidimh eile. Freastalaíonn sé do idir dhaltaí cónaithe agus dhaltaí lae.
Bunaíodh i 1538 A.D. é in áit an School of the Vicars Choral, a bunaíodh i 1234 A.D. Baineann stair fada, shuimiúil agus ilghnéitheach le Coláiste Chill Chainnigh. D'fhreastail go leor daltaí céimiúla ar an scoil lena n-áirítear Jonathan Swift, George Berkeley, Luke Wadding, William Congreve, George Farquer, John Banim agus Thomas Prior.
Kilkenny Grammer School a tugadh air i dtosach agus bhí sé suiteáilte le hais leabharlainne Eaglais Naomh Cainneach i 1538. Dúnadh ar feadh scaithimh sna 1650aidí é agus osclaíodh in athuair mar Choláiste Chill Chainnigh i 1667 ar suíomh i Sráid Sheáin a bhfuil radharc amach ar abhainn na Feoire aige. I 1989 rinneadh athshuiteáil ar an gcoláiste agus anois tá sé lonnaithe ar shuíomh 63 acra i dTeach Celbridge ar imeall na cathrach.
Is ceann de 5 Scoil Éireannach atá ag glacadh páirte i dtionscadal píolótach um fhéinmheasúnú agus idirmhalartú i dteannta 100 scoil Eorpach eile. Éiteas na scoile pobal muintire agus cuirtear béim mhór ar spórt foirne go sonrach rugbaí agus hacaí.

Coláiste Ormonde

Cuireann an coláiste roinnt cúrsaí Iar-Ardteistiméarachta ar fáil chun riar ar riachtanais ghnóthaí agus tionscail áitiúla. Ar an cúrsaí a chuirtear ar fáil tá cúrsa teileasheirbhísí, táirgeadh meán, staidéir seandálaíochta agus oidhreachta agus iriseoireacht chló. Tá na cúrsaí uile creidiúnaithe ag N.C.V.A.

Coláiste Phobail Osraí

Scoil ina ndéantar líon mór ábhar a thairiscint do dhaltaí trí Ghaeilge go dtí leibhéal na h-Ardteistiméireachta fiú. Cuirtear béim ar chluichí ar nós peil Ghaelach (do bhuachaillí is do chailíní) agus iománaíocht. Ta clú agus cáil tuilte ag Coláiste Phobail Osraí as a rannpháirtíocht i ndíospóireacht is i ndrámaíocht.

Kilkenny County Council, County Hall, John Street, Kilkenny
Tel: +353 (0) 56 7794000 | Fax: +353 (0) 56 7794004 | Email: info@kilkennycoco.ie | Emergency outside office hours: : 1890 252 654
irl - About Us | irl - Privacy | irl - Feedback | irl - Disclaimer