In English

 

Oideachas do Dhaoine Fásta

Bíonn roinnt gníomhaireachtaí agus eagraíochtaí i gCill Chainnigh ag eagrú agus ag rith cúrsaí oiliúna agus foráis ar mhaithe le fostaíochta pobail, le gnóthaí beaga, leis an óige agus le breis oideachais.

Gníomhaireacht

An Roinn Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh
Ag soláthar oideachais agus oiliúna do na dífhostaithe

Teagasc

Talmhaíocht Foraoiseacht agus marcach

INFO

Oiliúint do dhaoine faoi mhíchumas

Bord Fiontar Chontae Chill Chainnigh
An réimse clár oiliúna le haghaidh Gnóthaí Beaga agus Meánmhéide

Líonra Forbartha Phobal agus Dhúiche Chaisleán an Chomair
Forbairt Pobail Oirthuaisceart Chill Chainnigh

Gairmoideachas Chontae Chill Chainnigh
Cláir Oiliúna Oideachais

FÁS

Oiliúint Fostaíochta

Líonra Gníomhaíochta Phobal Chill Chainnigh
Cláir Forbartha Pobail

Computrain

Cúrsaí Oiliúna TFC

Forbairt Tuaithe na Bearú na Feoire agus na Siúire
Oiliúint le haghaidh pobail tuaithe

An Roinn Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh

Is féidir dul i dteagmháil le héascaitheoir jab an RGST ag Tithe an Rialtais, Sráid Hebron, Cill Chainnigh idir 10r.n. agus 2.30i.n. Tairgeann an RGST dreasachtaí do dhaoine dífhostaithe chun cabhrú leo filleadh ar an ionad oibre nó dul i mbun breis Oideachais agus Oiliúna.
Is iad na príomhscéimeanna
-An Liúntas Filleadh ar Obair
-An Liúntas um Fhilleadh ar Obair (Fiontraithe)
-An Liúntas um Fhilleadh ar Oideachas
-Scéim Saor ó ÁSPC d'fhostaitheoirí
-Scéim jab samhraidh do mhic léinn
Déan teagmháil le hÉascaitheoir Jabanna (056) 7763086
Bunaíodh Líonra Forbartha Phobal Dúiche Chaisleán an Chomair (LFPDCC) faoin gclár oibriúcháin le haghaidh rialtais áitiúla chun tacú le limistéar Oirthuaisceart Chill Chainnigh atá roinnte de réir traidisiúin i gCaisleán an Chomair, An Chloch, An Móinín Rua, Coon/Maigh Coillí/Baile an Phoill, Conachadh agus Béal Átha Ragad (iomlán comhcheangailte daonra 800).
Oibríonn an fhoireann oibre phobal Líonra LFPDCC i gcomhar le grúpaí pobail agus deonaigh áitiúla, le gníomhaireachtaí reachtúla agus le páirtithe sóisialta chun plean Straitéiseach 2000-2006 a chur i bhfeidhm d'Oirthuaisceart Chill Chainnigh; tá bearta ionchorpraithe ann chun cuimsitheacht shóisialta a chur chun cinn sna réimsí Forbairt Pobail, Dífhostaíocht, Óige, Oideachas agus Oiliúint. Tugann na bearta uile aghaidh ar cheisteanna íogaire a bhaineann le hinscne, le míchumas, le comhionannas agus leis an tuath agus folaíonn siad obair dhuine ar dhuine leis na dífhostaithe fadtéarmacha, le mná, le daoine faoi mhíchumas, le daoine óga agus le daoine atá ag dul in aois.
Déan teagmháil le PJ Cleere (056) 7741966

Bord Fiontar Chontae Chill Chainnigh

Tá a chlár Oiliúna Earraigh lainseáilte ag Bord Fiontar Chontae Chill Chainnigh, clár a chuireann réimse cúrsaí ar fáil atá ceaptha cabhrú le húinéirí/bainisteoirí gnóthaí beaga agus meánmhéide. Más ag iarraidh sonraí maidir le cúrsa a chur in áirithe atá tú gabh le do thoil i dteagmháil le: Teil 056 7752662 Facs 056 7751649 ríomhphost enquiries@kceb.ie.

Líonra Gníomhaíochta Phobal Chill Chainnigh

Bunaíodh LGPCC i 1994 faoin gClár Forbartha Áitiúil chun tacaíocht a thabhairt do na pobail i gClós na Páirce Nua, i bPlás Easpag Birch, i Phlás Easpaig Birch, i Loch Buí, i bPáirc Hebron agus sna Butts. Leathnaíodh an sainchúram sin níos deireanaí chun an lucht Siúil agus chun daoine faoi mhíchumas a chuimsiú. Cuireann LGPCC na seirbhísí oiliúna agus comhairle a leanas ar fáil.

Forbairt Pobail:

Tacaíonn oibrí forbartha pobail le forbairt struchtúr agus líonraí pobail laistigh de na spriocphobail.
Tacaíocht Fostaíochta - Duine ar Dhuine
Taiscéal roghnacha slí bheatha, déan cinneadh maidir le plean fóirsteanach slí bheatha, faigh cúnamh chun C.V. a chur i dtoll a chéile, aimsigh cúrsa oiliúna ábhartha, cuir oiliúint réamhfhostaíochta ar fáil do na dífhostaithe fadtéarmacha.

Tacaíocht Fiontair - Duine ar Dhuine

Do smaoineamh a phlé leat agus cabhair a thabhairt duit plean gnó a chur i dtoll a chéile, cabhair a thabhairt duit iarratas a chur isteach ar Liúntas um Fhilleadh ar Obair (Fiontraithe), cabhair le hiarratais ar dheontais agus ar airgeadú ar chostas íseal, tú a chur i dteagmháil le meantóir ghnó, oiliúint ábhartha i leith an gnó atá agat a chur ar fáil.
Déan teagmháil le Tom Mc Donald Tel (056) 7752811

Forbairt Tuaithe na Bearú na Feoire agus na Siúire (BNS)

Cláir Oiliúna agus Oideachais

Is é BNS an ghníomhaireacht a sheachadann clár LEADER an Aontais Eorpaigh ar réigiún Cheatharlach/Chill Chainnigh agus Oirdheisceart Thiobraid Árann. Cuireann an clár LEADER airgeadú ar fáil do réimse leathan cúrsaí oiliúna agus cláir oideachasúil a chuirfidh feabhas ar cháilíocht bheatha eacnamúil, sóisialta agus cultúrtha phobal na tuaithe.
Má cheadaíonn an Bord iarratais féadfaidh BNS cúrsa a eagrú nó de rogha air sin má tá teacht go héasca ar oiliúint ó fhoinse áisiúil eile féadfaidh BNS cúnamh i bhfoirm deontais a thabhairt don iarrthóir le bheith rannpháirteach sa gcúrsa sin. An chuid is mó de na cúrsaí bíonn siad páirtmhaoinithe sa mhéid is go bhfuil súil leis go n-íocfaidh na rannpháirtigh cuid de na costaisí. Is leis an Bord an cinneadh maidir leis an gcéatadán a íocfar.
Tá na cúrsaí a leanas ar fáil tríd an BNS. LEADER: Bunríomhaireacht, teangacha iasachta, scileanna ceirde, fiontair mhalartacha agus bainistíocht gnó do theaghlaigh feirme, forbairt pearsanta, turasóireacht phobail, bunaigh do ghnó féin, teilea-obair, ardchéim i TE , teastais 3ú leibhéal i bhforbairt pobail agus tuaithe, Líonra Gníomhaíochta Phobal Chill Chainnigh.Déan teagmháil le Declan Rice Teil (056) 7752111

Coiste Gairmoideachais Chill Chainnigh

Cuireann CGO Chill Chainnigh réimse clár ar fáil ina chuid scoileanna agus ionad ar fud na tíre. Tá an tseirbhís oideachais le haghaidh daoine fásta gnóthach ag soláthar deiseanna oideachais do dhaoine fásta ar mhian leo filleadh ar an oideachas nó na cáilíochtaí atá acu cheana fhéin a fheabhsú.
Ar na seirbhísí a chuirtear ar fáil tá:

Clár ranga oíche

Cúrsaí gearra 9 seachtaine de réir Cláir Deimhnithe, Dioplóma agus Céime i réimsí éagsúla ábhar ag scoileanna agus ag ionaid ar fud na tíre.

Wordaid

Cuireann sé teagasc duine ar dhuine ar fáil do dhaoine fásta le deacrachtaí ó thaobh léimh agus scríbhneoireachta. Tá an tseirbhís seo saor in aisce agus faoi rún. Ionad Wordaid, 9 Bóthar Ormonde, Cill Chainnigh. Teil: 056 7763149.

Institiúid Náisiúnta Forbartha agus Oiliúna (INFO)

Is cuid den grúpa Rehab INFO Cuireann siad réimse leathan oiliúna do dhaoine faoi mhíchumas ar fáil. Cuirtear raon leathan de chúrsaí ar fáil ó ríomhaireacht go réamhfhostaíocht agus bíonn siad múnlaithe i dtreo an duine aonair bunaithe ar a scileanna sonracha. Déan teagmháil le: Noel Maddock 0503 31295, 056 62043

V.T.O.S.
(Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmiúla)

Clár oideachas agus oiliúna athdheise atá ann dóibh sin atá os cionn 21 bhliain d'aois agus atá ag fáil íocaíochta leasa sóisialta. V.T.O.S. Institiúid Oiliúna an Easpaig Birch, Cill Chainnigh
Teil: 056 7763149.

Youthreach

Clár oideachais agus oiliúna do lucht fágála scoile go luath a thugann le chéile scileanna praiticiúla, acadúla agus sóisialta in aon chúrsa amháin do dhaoine óga ó 15 go 17 mbliana d'aois. Youthreach, Halla Desert, Sráid Nua, Cill Chainnigh Teil.: 056 7723550.

Tionscnaimh Oideachas Phobail

Cláir thacaíochta a chur ar fáil do ghrúpaí agus i gcomhar le grúpaí pobail, reachtúla agus deonacha áitiúla bunaithe i gCeantar Chill Chainnigh. Tá na cláir sin dírithe ar ghrúpaí le riachtanais speisialta. Chun breis sonraí a fháil gabh i dteagmháil le Eileen Curtis Eagraí Oideachais do Dhaoine Fásta Teil: 056 7765103/7751847

Teagasc:

Cuireann siad réimse cúrsaí talmhaíochta, foraoiseachta agus marcachais ar fáil agus tá seirbhís leathan comhairliúchán feirme acu freisin. Déan teagmháil le Loreto Ó Driscoll 056 7721153

FÁS

Is é an tÚdarás Fostaíochta agus Oiliúna Náisiúnta é FÁS agus cuireann sé réimse seirbhísí ar fáil faoi na gceannteideal a leanas.

Ionad Oiliúna Phort Láirge.

Tairgeann an t-ionad réimse leathan cúrsaí oiliúna sna earnálacha printíseachta agus i scileanna sonracha. Fógraítear na cúrsaí sin in oifig áitiúil FÁS sa mBaile Gaelach.

Fostaíocht Phobail.

Scéim oibre páirtaimseartha sealadach a thugann deis do dhaoine dífhostaithe dul i mbun oibre agus ansin a dhul ar aghaidh ón scéim go dtí fostaíocht lánaimseartha. Is san earnáil eacnamaíochta sóisialta de ghnáth a bhíonn na gniomaíochtaí mar atá: bailte slachtmhara, cúram, oidhreacht, ealaíon, tacaíocht do scoileanna i leith cúraim. Cuirtear scileanna sonracha agus oiliúint ama phríobháidigh chun cinn.

Freagairt Phobail

Tionscadail den chineál ginealais, forbairt pearsanta i ndáil le grúpaí faoi mhíbhuntáiste.

Ceardlanna Oiliúna Pobail

Ceardlanna dírithe ar lucht fágála scoile go luath.

Seirbhísí do Ghnó

Cuireann sé oiliúint chun cinn i measc daoine fostaithe. Cuireann sé cúnamh i bhfoirm dheontais ar fáil le haghaidh oiliúna agus forbartha. Riarann sé an scéim printíseachta.

Geilleagar Sóisialta

Clár nua ag breathnú ar thionscadail den chineál tráchtála. Oibríonn sé i réimsí nach bhfuil ag teacht salach ar an earnáil tráchtála. Ní mór do thionscadail bheith in ann roinnt ioncaim a ghiniúint ach oibriú taobh istigh den gheilleagar sóisialta, m.sh. seirbhís bhus áitiúil a chur ar fáil, obair glantacháin a dhéanamh do na húdaráis áitiúla, Cúram páiste a sholáthar.

Seirbhísí Sochrúcháin

Cuirtear nasc ar fáil idir an fostaí agus na fostaitheoirí Cuireann an tseirbhís seo treoir jab agus tástáil mhianaigh ar fáil d'fhostaitheoirí.
Aonad Forbartha Comharchumainn
Cuidíonn sé le grúpaí chun comharchumainn a bhunú. Tá iarracht á dhéanamh faoi láthair chuidiú leis an lucht gnó atá ag dul in aois agus nach mbeidh aon duine ag teacht in oidhreacht orthu comharchumainn a chur ar bun in éindí lena bhfórsa oibre.

Club Jab Chill Chainnigh

Tá sé lonnaithe san Ionad Oideachais Noreside, 5 Cé Sheáin agus is seirbhís saor in aisce atá ann ag cur comhairle ghairmiúil ar fáil do na daoine sin atá ag tóraíocht fostaíochta.
Déan teagmháil le Anna Byrne, comhordaitheoir ag 056 7756043.

Seirbhísí Oideachais/Oiliúna agus Comhairle i gCill Chainnigh - Computrain

Le deireanas fuair Computrain Gradam Ionad Oiliúna Príobháideach ECDL na Bliana de chuid Chumann Ríomhaire Náisiúnta na hÉireann ag an Mórthaispeántas Teicneolaíocht Eolais agus Cumarsáide san RDS.

Ceann d'Inistitiúid oiliúna Ríomhaire tábhachtacha an Oirdheiscirt is ea COMPUTRAIN a bhfuil ionaid oiliúna aige in gCill Chainnigh agus i bPort Láirge; a rathúla is atá sé is cúis leis an cháil atá air maidir le feabhas, le hiontaofacht agus le héifeachtacht.
A thapúlacht is atá theicneolaíocht an lae inniu ag dul ar aghaidh curtha san áireamh is den tábhacht é go mbeadh saoránaigh uile oilte agus go gcuirfí foghlaim láimhseála ríomhairí orthu. Ó lá go ló tá ról an ríomhaire ag éirí níos lárnaí inár saol uile agus is den riachtanas é go rachaimid i ngleic le "TE". I 1998 thug Adrian 0' Keeffe (fear a bhfuil breis is 15 bliana caite aige mar Chomhairleoir Oiliúna Ríomhaire) an riachtanas sin chun aitheantais agus chuir Computrain ar bun le cabhair óna bhean chéile Anne.

Le linn rannpháirteachas Chill Chainnigh sa chomórtas Ré-an-Eolais bhí Adrian ar cheann de an hoibrithe deonacha i mbun Café Ré-an-Eolais ag Ionad Siopadóireachta Chrosaire an Mhargaidh.
Ba léir dó ón tsuim a léirigh na saoránaigh sa tionscadal go raibh spéis thar chuimse sa teicneolaíocht i gCill Chainnigh.Cuireadh sin i ngníomh ó shin i leith.

Ón uair a bhunaithe i gCill Chainnigh ar aghaidh bhí Computrain ag cur oiliúna ar dhaoine agus ar ghnóthaí áitiúla. Cuirimid oiliúint d'ardchaighdeán ar fáil do na hEarnálacha Poiblí agus Príobháideacha ón oiliúint is bunúsaí go dtí ardoiliúint.
Ba é Computrain an chéad ionad oiliúna a thug isteach IDRF (Íoc de réir Foghlama) mar iarracht teacht an phobail ar oiliúint ríomhaire a éascú. Tá againn freisin scéim praghsála an-speisialta dóibh sin nach bhfuil ag fáil tuarastail, do mhic léinn agus do phinsinéirí.

Is ionad oiliúna Computrain atá cláraithe le FÁS agus is comhalta Adrian O'Keeffe den chaibidil áitiúil d'Institiúid Oiliúna agus Forbartha na hÉireann.Tá cáil bainte amach ag Computrain as an modh ligthe agus cairdiúil ina seachadtar cúrsaí dá chuid.Seo cuid de na cúrsaí a chuirimid ar fáil:

1. Réamheolas faoi Ríomhairí
2. Ríomhghnó - Deimhniú / Dioplóma
3. Ardchéim in ECDL
4. Úsáideoir Speisialtóra Microsoft Office (USMO)
5. Idirlín agus Ríomhaireacht Teastas Croíláir IC3
6. Cuntais Ríomhchuidithe (SAGE)
7. ECDL
8. Ranganna do Dhaoine os cionn 55
9. -Dearadh agus Forbairt Gréasáin
10. Teastais agus Dioplómaí City & Guilds
11. Oiliúint do Mhná ag Filleadh ar Obair
Bímid ag comhoibriú le hionaid oiliúna eile i gCill Chainnigh ag tabhairt oiliúna dá dteagascóirí agus dá bhfoirne agus á chur ar thriall.

Kilkenny County Council, County Hall, John Street, Kilkenny
Tel: +353 (0) 56 7794000 | Fax: +353 (0) 56 7794004 | Email: info@kilkennycoco.ie | Emergency outside office hours: : 1890 252 654
irl - About Us | irl - Privacy | irl - Feedback | irl - Disclaimer